Artikel 1. Definities

1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede.
2. Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Oxilion een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Oxilion gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
3. Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.
4. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie.
5. Onder gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.
6. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele cliënt.
7. Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door Oxilion geboden diensten.
8. Onder IP-adres wordt verstaan: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer (systeem) wordt toegekend.
9. Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van Oxilion zal in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Bij geschillen over ontvangst en verzending van de in artikel 1 bedoelde berichten, zullen de logfile-gegevens van Oxilion dwingend bewijs opleveren. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
10. Onder dataverkeer wordt verstaan: al het inkomende en uitgaande verkeer dat door de cliënt wordt veroorzaakt.
11. Onder producten en/of diensten van Oxilion wordt verstaan: de door Oxilion te exploiteren producten en/of diensten waarbij door cliënt beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronisch berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de verhuur van rackspace, servers en bandbreedte, de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domeinnaam en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en/of diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Oxilion, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Oxilion beschikbaar gestelde infrastructuur en kennis. Uitzonderingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Oxilion zijn overeengekomen. De door cliënt gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Oxilion. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Oxilion de voorrang genieten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

Alle door Oxilion gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt.

Artikel 4. Overeenkomsten

Oxilion werkt ten opzichte van cliënten met businessaccounts: overeenkomsten betreffende Websites, additionele diensten en ondersteunende serviceverlening. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Oxilion een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Oxilion gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend. Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen te doen. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Oxilion nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid. De cliënt is verplicht om de overeenkomst volledig, correct en naar waarheid in te vullen. Mocht zij niet bevoegd zijn om de overeenkomst te ondertekenen, dan is zij verplicht dit door een bevoegd persoon te laten doen. Bij overeenkomst gaat de cliënt akkoord met de voorwaarden die bij Oxilion geldig zijn.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

De businessaccounts worden aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van 12 maanden plaats te vinden. De opzegging dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractsperiode binnen te zijn. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden. Na de opzegging zult u van Oxilion een bevestiging ontvangen. De opzegging van het contract is pas van kracht na het ontvangen van de bevestiging van Oxilion. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Oxilion verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Oxilion uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht. Oxilion houdt zich het recht voor met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, alsmede door het overlijden van cliënt

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden

Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem volgt dat Oxilion slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet openbare – bij Oxilion onderhouden – gegevensbestanden, onverminderd het in lid 5 en artikel 11, leden 3 en 4 bepaalde. Oxilion zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:

1. cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
2. nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Oxilion (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie. Oxilion is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

Artikel 7. Zekerheidsstelling en uitvoering

Oxilion is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft Oxilion het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Oxilion alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten. Cliënt is gehouden Oxilion van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Oxilion verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Oxilion bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 15 en 16 bepaalde.

Artikel 8. Overschrijding vooraf ingekocht dataverkeer

Oxilion is gerechtigd om bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer in rekening te brengen aan de cliënt. Bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer wordt het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer afgerond naar boven naar de eerste hele gigabyte. De prijs voor achteraf afgerekend dataverkeer is €€ 2.50 voor webhosting. De prijs voor achteraf afgerekend dataverkeer voor VDS en Dedicated Servers en Colocatie is €€ 0.20

Artikel 9. Gebruik van het systeem

Oxilion verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord. Oxilion is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Verder mag Oxilion wijzigingen aanbrengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die cliënt tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Oxilion. Het is cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:

1. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
2. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
3. de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal (mp3pages);
4. computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of het systeem anderszins;
5. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen;
6. de verspreiding van pornografisch materiaal;
7. het verspreiden van SPAM mail (spamvertized websites);
8. het verspreiden van discriminerende informatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of informatie die anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om informatie te plaatsen die in strijd is met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

Het is de cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen. De informatie die cliënt voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf-)regulerende instanties

Artikel 10. Beperkingen en blokkeringen toegang

Oxilion is gerechtigd de toegang voor cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van cliënt onverlet. Oxilion zal cliënt hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Oxilion kan worden verlangd. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 9 bedoelde gedragingen voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor Oxilion een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt. De data blijft behouden voor de cliënt gedurende een periode van 2 weken.

Artikel 11. Helpdesk

De helpdesk verzorgt ondersteunende service aan cliënt, gedurende nader aangegeven uren. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Aangezien de medewerkers van de helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van cliënt, is – de helpdesk van – Oxilion niet aansprakelijk voor de handelingen van cliënt. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk zijn. Het door cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als:

1. instemming van cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk;
2. de toezegging van cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk. Overeenkomstig artikel 7.2 kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door cliënt.

Artikel 12. (Op)levering

Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Oxilion kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt. Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering Oxilion schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Oxilion is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 13. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

Oxilion draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van cliënt. Als niet aan Oxilion toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt; storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Oxilion liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 10 bepaalde, vallen daar eveneens onder. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Oxilion jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De cliënt die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Oxilion voortvloeiende schade. De cliënt vrijwaart Oxilion tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de cliënt van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de cliënt van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Oxilion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het Internet. Cliënt is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data. Onverminderd het in de artikelen 9.1 en 11.1 gestelde, is Oxilion niet aansprakelijk voor:

1. De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
2. Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
3. Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin Oxilion redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan Oxilion, schade aan zaken van cliënt is veroorzaakt, zal Oxilion per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan de door cliënt periodiek verschuldigde som. De eventuele vergoedingsplicht van Oxilion voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel strekt zich niet verder dan dat de verzekering dekt. De aansprakelijkheid voor directe schade, veroorzaakt door en toerekenbaar aan Oxilion, beperkt zich tevens voor zover de verzekering dat dekt per gebeurtenis. Oxilion is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen. Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan. Schade als bedoeld in het tweede lid, geleden door cliënt, zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Oxilion te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Oxilion is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van Oxilion blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van Oxilion.

Artikel 15. Voorbehouden & recht van retentie

Het eigendom van de door Oxilion aan cliënt verkochte goederen gaat pas van Oxilion op cliënt over, wanneer Oxilion volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen. Oxilion is gerechtigd om zaken die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. Auteursrecht/ Industriële eigendom

Voor zover cliënt door Oxilion software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door Oxilion verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Oxilion, te wijzigen of te verwijderen.

Ten aanzien van de door Oxilion totstandgebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Oxilion aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij Oxilion of bij haar toeleveranciers. Oxilion vrijwaart de cliënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door Oxilion beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt Oxilion terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorziet.

Artikel 17. Gebruiksrechten

De door Oxilion beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 15 en 16, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie. Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

Artikel 18. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Oxilion uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere, uit wettelijke voorschriften voortvloeiende, heffingen. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Oxilion gerechtigd de door haar gehanteerde bedragen uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (Euro). Oxilion is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Oxilion zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden. Het is Oxilion voorbehouden elk jaar een inflatiecorrectie op de afgesproken prijs toe te passen. Het is de cliënt voorbehouden om bezwaar aan te tekenen tegen een eventueel besluit om een besloten correctie toe te passen. De cliënt is bevoegd bij prijsverhogingen, anders dan de wettelijk toegestane prijsverhogingen zoals inflatiecorrectie, voordat de verhoging intreedt, de overeenkomst met ingang van de nieuwe contractsperiode, zoals bedoeld in artikel 5, schriftelijk op te zeggen.

Artikel 19. Facturen en reclames

De facturen van Oxilion worden berekend aan de hand van een te voren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Oxilion binnen 7 werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf. Oxilion zal cliënt binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling

Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan Oxilion zelf, werken bevrijdend. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Oxilion ingediende factuur te voldoen binnen 15 werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en Oxilion schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bank-/giroafschriften van Oxilion aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt. Indien een factuur van Oxilion niet binnen 15 werkdagen na dagtekening is betaald, kan Oxilion de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Het afschrift van de door Oxilion verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 15 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt afstand gedaan van zijn contractuele rechten. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder bedraagt dan €€ 1.250,-. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan €€ 1.250,- maar minder dan €€ 3.750,-, dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van €€ 3.750,- en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door Oxilion rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Oxilion gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Door het enkel plaatsvinden van één der volgende omstandigheden heeft Oxilion de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Oxilion verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:

* De client in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd (de cliënt is verplicht dit te melden);
* De client komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
* De client enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
* De client nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de rechtspositie van zijn bedrijf. Wijzigingen omtrent de rechtspositie van het bedrijf dienen tevens te worden gemeld.

Artikel 21. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar is geworden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 23. Geschillen

Alle geschillen – waaronder inbegrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 24. Geldigheid bepalingen

Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 25. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen. Oxilion heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking. Indien cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden met een opzegtermijn van 15 dagen. Na een opzegging ontvangt de cliënt altijd een bevestiging. Indien er geen bevestiging is ontvangen is de opzegging niet geldig.